Algemene voorwaarden Verhuur Stichting DOC33

Artikel 1 – Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Stichting DOC33 aan Huurder;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Bijeenkomst: een bijeenkomst of ander evenement waarvoor het Gehuurde op verzoek van Huurder aan haar ter beschikking wordt gesteld;
 • Gehuurde: de ruimte(n) zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Stichting DOC33 of van één van de aan Stichting DOC33 gelieerde ondernemingen alsmede de door Stichting DOC33 ingeschakelde hulppersonen;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Stichting DOC33 en Huurder wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en);
 • Huurder: de partij met wie Stichting DOC33 onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Stichting DOC33 de Overeenkomst sluit;
 • Huurperiode: de datum/data waarop de ruimte(n) volgens de Overeenkomst aan Huurder ter beschikking zal c.q. zullen worden gesteld;
 • Partij (-en): Huurder of Stichting DOC33. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Huurder en Stichting DOC33 bedoelt;
 • Stichting DOC33: Ondernemer met als vestigingsadres Voltastraat 33, 7903 AA Hoogeveen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84190205.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Stichting DOC33 en/of alle met Stichting DOC33 gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Stichting DOC33.

2.2         De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Huurder verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk overeen dat Stichting DOC33 niet gebonden is aan die voorwaarden van Huurder.

2.3         Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stichting DOC33 voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Stichting DOC33 zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Huurder zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.4         De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https:[invullen url website, directe link naar deze algemene voorwaarden].

2.5         Op de Overeenkomst is tevens het huishoudelijk reglement (indien aanwezig) van Stichting DOC33 van toepassing.

2.6         Stichting DOC33 is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Stichting DOC33 de Huurder tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal tenminste 30 dagen zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Huurder de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.7         Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Stichting DOC33 wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Stichting DOC33 aansprakelijk is of kan zijn.

2.8         Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Huurder en Stichting DOC33 zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbod

3.1         Een Aanbieding door Stichting DOC33 geschiedt geheel vrijblijvend. De in de Aanbieding opgenomen prijzen  voor  en voorwaarden gelden uitsluitend voor de te verhuren ruimte(n), de daarbij inbegrepen faciliteiten en de opgegeven Huurperiode alsook het tijdstip van begin en einde van de opgegeven te verhuren ruimte(n).  In de Aanbieding wordt tevens aangegeven het maximaal aantal gasten dat in de aangegeven ruimte(n) mag verblijven. Al hetgeen dat niet wordt vermeld in het Aanbod is niet in de prijs inbegrepen. Wanneer een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding vermeld.

3.2         Indien een Aanbieding van Stichting DOC33 (mede) gebaseerd is op informatie die door Huurder is verstrekt, is Huurder verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Huurder.

3.3         Alle bij de Aanbieding verstrekte informatie, illustraties, gegevens, specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Stichting DOC33 slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting DOC33 is aangegeven. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, klacht of ontbinding.

3.4         Stichting DOC33 kan niet aan haar Aanbieding worden gehouden indien de Huurder had behoren te begrijpen dat de Aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.5         Bij aanvaarding van een vrijblijvende Aanbieding, behoudt Stichting DOC33 zich het recht voor de Aanbieding na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.6         Mondelinge toezeggingen verbinden Stichting DOC33 slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Stichting DOC33 zijn bevestigd.

3.7         Een samengestelde Aanbieding verplicht Stichting DOC33 niet tot het verrichten van een gedeelte van de Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de Aanbieding opgegeven prijs.

3.8         Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1         De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Stichting DOC33 door haar schriftelijke bevestiging. Indien een Aanbod door Huurder wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Huurder het Aanbod aanvaard.

5.2         Voor zover de aanvaarding door Huurder van een door Stichting DOC33 gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Stichting DOC33 uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

5.3         Stichting DOC33 behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).

5.6         Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk gegeven opdrachten en mededelingen is geheel voor rekening en risico van de Huurder.

5.7         Door Stichting DOC33 aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kern van de Overeenkomst zijn toegestaan. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, klacht of ontbinding.

5.8         Tot het Gehuurde behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Algemeen toegankelijke ruimten zoals bijvoorbeeld de ingang, ontvangsthal, toiletten, parkeerplaatsen etc. zijn niet exclusief beschikbaar voor Huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.9         Huurder is verplicht zich te houden aan de begin- en eindtijd van de overeengekomen Huurperiode zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Indien Huurder zich hier niet aan houdt wordt er door Stichting DOC33 een boete bij Huurder in rekening gebracht. De boete bedraagt 20% van de overeengekomen (Dag)prijs voor elk uur waarmee de begin en/of eindtijd wordt overschreden, met een minimum van € [invullen] onverminderd de verplichting van Huurder tot vergoeding van door Stichting DOC33 geleden en te lijden schade. Met Huurder worden gelijkgesteld haar bezoekers, gasten en ingeschakelde derden.

Artikel 6 – Prijzen

6.1         De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

6.2         Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort worden doorbelast aan de Huurder.

6.3         Stichting DOC33 is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Huurder verschafte onjuiste gegevens bij Huurder in rekening te brengen.

6.4         Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Verplichtingen Huurder

7.1         Huurder is verplicht om op het moment dat het Gehuurde aan hem ter beschikking wordt gesteld te controleren of het Gehuurde voldoet. Partijen maken bij de oplevering van het Gehuurde een inspectierapport op. Al hetgeen niet wordt vermeld op het inspectierapport kan in een later stadium niet tegen Stichting DOC33 worden tegen geworpen.

7.2         Huurder is verplicht om het Gehuurde bij einde van de overeengekomen Huurperiode weer in dezelfde staat, dat wil zeggen schoon en leeg, op te leveren. Bij einde van de Huurperiode wordt een eindinspectierapport tussen Partijen opgemaakt. Stichting DOC33 heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in het Gehuurde evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt. De inspectierapporten zijn daarbij leidend. Bij het einde van de Huurperiode geconstateerde gebreken worden derhalve geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode.

7.3         Huurder zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Stichting DOC33 die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Huurder staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stichting DOC33 verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.4         Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Huurder ter beschikking zijn gesteld komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Huurder.

7.5         Huurder is verplicht Stichting DOC33 zo snel mogelijk schriftelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen in het gastenaantal ontstaan die afwijken van de Overeenkomst. Indien er wijzigingen of aanvullingen in het gastenaantal plaatsvinden, kan dit gevolgen voor de prijsberekening in de Overeenkomst hebben.

7.6         Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om voor het aangaan van de Overeenkomst na te gaan of het Gehuurde geschikt is voor de beoogde Bijeenkomst. Het is tevens de verantwoordelijkheid van Huurder om voor het aangaan van de Overeenkomst zelf te informeren bij de gemeente of en welke vergunningen er nodig zijn voor de Bijeenkomst. Het risico van het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen, toestemmingen etc. komt voor rekening van Huurder.

7.7         Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, is Huurder verplicht om op eigen kosten zorg te dragen voor voldoende maatregelen om de (brand)veiligheid te waarborgen voor door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Stichting DOC33 niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

7.8         Huurder is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

7.9         Huurder is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van al haar bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de Huurperiode.

7.10       Huurder is aansprakelijk voor alle schade (directe, indirecte, gevolgschade en gederfde winst) ontstaan door toedoen van de Huurder, haar gasten, bezoekers en ingeschakelde derde(n) aan de fysieke ruimte en/of de inboedel. Onder schade wordt verstaan de schade die wordt toebracht door o.a. diefstal, vandalisme, beschadiging en/of verlies.

7.11       Verhuurder aanvaardt geen elke vorm van aansprakelijkheid bij ongelukken als gevolg van gebruik van het Gehuurde, het (onrechtmatig) gebruik van andere ruimte en/of de inboedel (zoals ook het vallen van de trap).

7.12       Het is de Huurder niet toegestaan om de locatie, ruimte(n) en/of bijbehorende faciliteiten die onderdeel zijn van de Overeenkomst voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de Overeenkomst en/of onder te verhuren of in gebruik te geven, al dan niet om niet, aan derden.

7.13       Huurder mag bij het gebruik van Gehuurde en/of bijbehorende faciliteiten geen hinder of overlast aan Stichting DOC33 of derden veroorzaken en zal ervoor zorgdragen dat gasten, bezoekers, en ingeschakelde derde(n) etc. dit evenmin zullen doen. Stichting DOC33 is in geval van overlast, hinder of bij geconstateerde schade bevoegd het Gehuurde te (laten) ontruimen, of deels te (laten) ontruimen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van vergoeding waaronder mede begrepen schadevergoeding.

7.14       Huurder is gehouden de huisregels ter kennis van de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. te brengen en blijft verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de huisregels door die partijen. Huurder vrijwaart Stichting DOC33 voor alle schade en aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels, veiligheidsinstructies of Algemene Voorwaarden door de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc.

7.15       Huurder is verplicht zich te verzekeren tegen alle schades die zich kunnen voordoen gedurende de  overeengekomen Huurperiode.

7.16       Huurder is niet bevoegd in en rondom het Gehuurde en de locatie waarin het Gehuurde is gesitueerd reclame materiaal aan te brengen.

Artikel 8 – Het Gehuurde

8.1         Onder het Gehuurde zijn mede begrepen de in het Gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor zover die in Overeenkomst als bijlage toe te voegen schriftelijk document niet zijn uitgezonderd.

8.2         Het Gehuurde is/wordt bij aanvang van de Huurperiode opgeleverd en door Huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Het Gehuurde wordt geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

8.3         Er is sprake van een gebrek van het Gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan Huurder het genot kan verschaffen dat Huurder daarvan bij het aangaan van de Overeenkomst mag verwachten.

8.4         Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent Stichting DOC33 geen toestemming veranderingen en toevoegingen die Huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de Huurperiode niet zonder schade aan het Gehuurde en niet zonder kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van Stichting DOC33 zich daartegen verzetten.

8.5         Alle zaken waarvan Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het Gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het Gehuurde, kunnen door Stichting DOC33, naar Stichting DOC33 inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd. Stichting DOC33 heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van Huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.

Artikel 9 – Wijzigen van de Overeenkomst

9.1         Door Huurder na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de Overeenkomst, moeten door de Huurder tijdig en schriftelijk aan Stichting DOC33 ter kennis zijn gebracht. Onder een wijziging wordt mede verstaan het verzoek tot verplaatsing van de overeengekomen huurperiode door Huurder. Alleen indien Stichting DOC33 hier schriftelijk mee instemt is verplaatsing mogelijk. Indien Stichting DOC33 hiermee niet instemt, is verplaatsing niet mogelijk en is Huurder gehouden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

9.2         Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, zal Stichting DOC33 de wijziging schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

9.3         Alle kosten (derhalve ook kosten van derden) die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden aan Huurder in rekening gebracht. Huurder is verplicht deze kosten te vergoeden.

Artikel 10 – Beëindigen van de Overeenkomst

10.1       Beëindiging van de Overeenkomst door de Huurder dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail aan info@stichtingdoc33.nl of het versturen van een aangetekende brief. Als datum van beëindiging geldt de eerste datum waarop het schriftelijke verzoek tot beëindiging door Stichting DOC33 is ontvangen.

10.2       Aan de beëindiging van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Huurder is bij beëindiging van de Overeenkomst de volgende beëindigingsvergoeding verschuldigd:

 • in de periode tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de overeengekomen prijs;
 • in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de overeengekomen prijs;
 • in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de overeengekomen prijs;
 • in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de overeengekomen prijs;
 • in de periode liggend tussen 2 maanden en 4 weken voor het aanvangsmoment, 85% van de overeengekomen prijs;
 • in de periode liggend tussen 4 weken voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de overeengekomen prijs.

10.3       Indien op het moment van beëindigen de schade van Stichting DOC33 hoger is dan de beëindigingsvergoeding zoals opgenomen in artikel 10.2. dan dient Huurder dit hogere bedrag aan Stichting DOC33 te vergoeden.

Artikel 11 – Betaling

11.1       Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum. De betalingstermijn aangegeven op de factuur is een fatale termijn. Aanbetalingen dienen altijd voor aanvang van huurperiode te zijn betaald. Stichting DOC33 hanteert te allen tijde een aanbetalingspercentage van 50%, 75% of 100% van het totaal overeengekomen bedrag. De op de bankafschriften van Stichting DOC33 aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

11.2       Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Huurder de betaling ervan heeft aangetoond.

11.3       Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Stichting DOC33 te worden. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

11.4       Huurder is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

11.5       Bij niet tijdige betaling door Huurder, is de Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

11.6       Iedere betaling van Huurder strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

11.7       Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Stichting DOC33 de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.

11.8       Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Stichting DOC33 genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Stichting DOC33 eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Huurder door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 350,=. Indien de werkelijk door Stichting DOC33 gemaakte en te maken kosten boven deze bedragen uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

11.9       Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaan Huurder niet van haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 12 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

12.1       Indien de Huurder één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Stichting DOC33 niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Stichting DOC33 gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Huurder op te schorten totdat de Huurder alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Huurder alle vorderingen van Stichting DOC33 op Huurder direct en ineens opeisbaar.

12.2       Stichting DOC33 heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Huurder gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende Overmacht
 2. ` aan de Huurder (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Huurder wordt aangevraagd of de Huurder zelf zijn faillissement aanvraagt, de Huurder aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Huurder toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. de onderneming van de Huurder wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Huurder feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 4. Huurder bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.3       Huurder zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Stichting DOC33 onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Stichting DOC33 passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Stichting DOC33.

12.4       Stichting DOC33 heeft in geval van verzuim van Huurder het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Stichting DOC33 om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Huurder om de hieruit voortvloeiende kosten aan Stichting DOC33 te vergoeden.

12.5       Stichting DOC33 is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting DOC33 kan worden gevergd.

12.6       Indien Stichting DOC33 overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Stichting DOC33 op Huurder onmiddellijk opeisbaar.

12.7       Indien Stichting DOC33 overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.8       Indien Stichting DOC33 de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Huurder aansprakelijk voor de door Stichting DOC33 door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1       Stichting DOC33 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Stichting DOC33 is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2       Stichting DOC33 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3       Stichting DOC33 is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldwaren van Huurder of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Stichting DOC33 of haar Medewerkers.

13.4       Stichting DOC33 is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van internetstortingen, storingen en/of onderbrekingen in de leverantie of functionaliteit van gas, water, internet, beluchting/airco/ en elektriciteit.

13.5       Stichting DOC33 is alleen gehouden om directe schade te vergoeden en de schade een gevolg is van een ernstige tekortkoming, opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting DOC33 en/of haar medewerkers.

13.6       In het geval dat Stichting DOC33 toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Stichting DOC33 beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

 • maximaal het bedrag dat Stichting DOC33 aan Huurder heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Stichting DOC33 in voorkomend geval plus het eigen risico van Stichting DOC33.

13.7       Een eventuele vordering van Huurder en/of derden, op grond waarvan Stichting DOC33 aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, uit welke hoofde dan ook, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Huurder hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Stichting DOC33 te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

13.8       Huurder zal Stichting DOC33 vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst enige vorm van schade lijden. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

Artikel 14 – Overmacht

14.1       Stichting DOC33 is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

14.2       Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, ziekte of ongeval van personeel of ingeschakelde derde(n), pandemie, epidemie, terreurdreiging, nationale rouw, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, wanprestatie door toeleveranciers van Stichting DOC33,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

14.3       In geval van blijvende overmacht is Stichting DOC33 gerechtigd de Overeenkomst met de Huurder door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Stichting DOC33 is ter zake jegens de Huurder niet aansprakelijk voor enige door de Huurder geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

14.4       In geval van tijdelijke overmacht is Stichting DOC33 gerechtigd de termijnen waarbinnen de  Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Is dit voor Huurder geen reële optie, dan is Stichting DOC33 gerechtigd om voor een vervangende ruimte zorg te dragen. Alleen indien deze vervangende ruimte in redelijkheid niet voldoet kan de Huurder deze andere ruimte weigeren. In geen geval ontstaat een recht van Huurder op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de Overeenkomst.

14.5       Indien Stichting DOC33 ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Huurders na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Huurders, is Stichting DOC33 gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Huurders zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

14.6       Indien Stichting DOC33 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1       Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1       Stichting DOC33 is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Huurder verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

16.2       Indien de onderneming van Huurder of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Stichting DOC33 een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Huurder en de opvolgende onderneming.

16.3       Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Huurders zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

16.4       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

16.5       Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

16.6       Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stichting DOC33 gevestigd is.