Algemene voorwaarden Inkoop Stichting DOC33

Artikel 1 – Definities

  • Aanbod: elk aanbod door Leverancier aan Stichting DOC33;
  • Algemene Inkoopvoorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
  • Stichting DOC33: de partij met wie Leverancier onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Leverancier de Overeenkomst sluit;
  • Dienst: alle door Leverancier aangeboden diensten aan Stichting DOC33 die het onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan het koop en levering, huurkoop, lease en huur van roerende zaken, aanneming van werk en het leveren van diensten en/of andere werkzaamheden;
  • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Leverancier en Stichting DOC33 wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
  • Partij (-en): Stichting DOC33 of Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Stichting DOC33 en Leverancier bedoelt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en/of alle met Leverancier gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Stichting DOC33 en Leverancier.

2.2         De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Leverancier verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Stichting DOC33 nadrukkelijk overeen dat Stichting DOC33 niet gebonden is aan die voorwaarden van Leverancier.

2.3         Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden aan de Leverancier beschikbaar gesteld.

2.4         De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https:[invullen url website, directe link naar deze algemene voorwaarden].

2.5         Stichting DOC33 is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden gaan in  30 (zegge: dertig) kalenderdagen nadat Stichting DOC33 de Leverancier op de hoogte heeft gesteld van de wijziging.

2.6         Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Stichting DOC33 wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Stichting DOC33 aansprakelijk is of kan zijn.

2.7         Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Stichting DOC33. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Stichting DOC33 en derden worden ingeroepen indien Stichting DOC33 deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.7         Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1         De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Stichting DOC33 door haar schriftelijke bevestiging.

3.2         Indien Stichting DOC33 een aanvraag of uitnodiging tot het doen van een aanbod toezendt aan de Leverancier, zullen de daarin vermelde voorwaarden gelden waaronder deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Stichting DOC33 stuurt deze Algemene Inkoopvoorwaarden mee met de aanvraag of de uitnodiging aan de Leverancier.

3.3         Stichting DOC33 behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een aan haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n) zonder gehouden te zijn tot enige vorm van (schade) vergoeding. Partijen gaan geheel vrijblijvend een onderhandeling aan over het mogelijk sluiten van een overeenkomst zonder dat een van Partijen daardoor aanspraak kan maken of vergoeding van gemaakte kosten.

3.4         De Leverancier is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Stichting DOC33.

3.5         De Dienst dient te allen tijde te worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Leverancier aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan.

Artikel 4 – Prijzen

4.1         De opgegeven prijzen en tarieven zijn vast en exclusief omzetbelasting en inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan de Leverancier in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de levering van de Dienst aan Stichting DOC33 kunnen nier aan Stichting DOC33 in rekening worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is opgenomen.

4.2         Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Leverancier mogen worden doorbelast aan Stichting DOC33.

4.3         Leverancier is bevoegd maximaal eenmaal jaarlijks haar prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100). Leverancier is verplicht om de prijswijziging 60 dagen vooraf aan de ingang van de prijswijziging aan Stichting DOC33 schriftelijk mede te delen. Stichting DOC33 is gerechtigd om niet akkoord te gaan met de prijswijziging en alsdan de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige vorm van (schade)vergoeding aan Leverancier.

4.4         Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.) die optreden na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen niet door Leverancier bij Stichting DOC33 in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins in de Overeenkomst is opgenomen.

Artikel 5 – Garantie Leverancier

5.1         Leverancier garandeert dat hij en/of een door hem ingezette en/of ter beschikking gestelde persoon de voor hen krachtens hun werkzaamheden bij Stichting DOC33 geldende bedrijfs-, beroeps- en gedragsregels zullen naleven en dat zij zich zullen houden aan toepasselijke wet- en regelgeving, de instructies en het beleid van Stichting DOC33.

5.2         Leverancier garandeert dat hij voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de geldende privacyregelgeving waaronder de AVG.

5.3         Leverancier garandeert dat geleverde goederen vrij zullen zijn van gebreken, fabricage- en of constructiefouten en functioneren conform en voldoen aan hetgeen is overeengekomen tussen Partijen en hetgeen overigens in het algemeen van de desbetreffende goederen mag worden verwacht en geschikt zullen zijn voor het doel waarvoor die goederen zijn bestemd. Leverancier garandeert voorts dat de goederen voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

5.4         In geval dat Leverancier diensten levert, garandeert Leverancier dat hij handelt in overeenstemming met de Wek aanpak schijnconstructies en aan geldende CAO’s en overige wettelijke bepalingen en/of voorschriften indien van toepassing.

5.5         Stichting DOC33 heeft te allen tijde het recht om de Leverancier te verzoeken documentatie te verschaffen, inzicht te geven in de administratie van Leverancier, onderzoeken (te laten) te doen of laten uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat Leverancier zijn verplichtingen nakomt. Werkt de Leverancier niet actief mee, dan kan Stichting DOC33 de Overeenkomst per direct ontbinden en zijn betalingsverplichting opschorten totdat Stichting DOC33 over voldoende zekerheid beschikt dat Leverancier zich heeft gehouden aan de overeengekomen bepalingen.

5.6         Leverancier garandeert dat hij bij de uitvoering van een Overeenkomst personen inzet die  aantoonbaar vakbekwaam, bevoegd en gerechtigd zijn de desbetreffende werkzaamheden te verrichten gedurende de gehele duur van de Overeenkomst alsook voldoen aan alle wet- en regelgeving, waaronder de Nederlandse immigratiewetgeving en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU .

Artikel 6 – Betaling

6.1         Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 60 Dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2         Betaling van facturen zal alleen dan geschieden indien de factuur voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten, en de vereisten zoals deze door Stichting DOC33 zijn gesteld.

6.3         Stichting DOC33 is gerechtigd om een betaling op te schorten indien er een bezwaar bestaat tegen de factuur en/of indien Stichting DOC33 geklaagd heeft over de geleverde Dienst binnen 60 Dagen na factuurdatum, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van incassokosten, schadevergoeding of andere vergoeding.

6.4         Stichting DOC33 is te allen tijde bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

6.5         Indien Stichting DOC33 niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is Leverancier gerechtigd de opeisbare hoofdsom te vermeerderen met de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.

6.6         Indien Stichting DOC33 niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, en  Leverancier genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Leverancier gerechtigd buitengerechtelijke incasso kosten aan Stichting DOC33 door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

6.7         Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaan Stichting DOC33 van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 7 –  Verplichtingen Leverancier

7.1         Leverancier is verplicht de door hem te verrichten Diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Het uitvoeren van een Overeenkomst heeft altijd het karakter van een resultaatsverplichting tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen of de aard van de Overeenkomst zich hiertegen verzet.

7.2         De overeengekomen of opgegeven Levertermijn zijn immer fatale termijnen tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3         Bij het overschrijden van de Levertermijn is Leverancier direct in verzuim en een boete verschuldigd. Het bedrag van de boete bedraagt per kalenderdag 1% van de prijs voor de te laat afgeleverde zaken of Diensten tot een maximum van 50% van de overeengekomen prijs. De boete laat onverlet het recht op nakoming, ontbinding, opschorting en schadevergoeding van Stichting DOC33.

7.3         Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier niet binnen de overeengekomen Levertermijn kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Leverancier zo spoedig mogelijk de Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt nagekomen.

7.4         Overschrijding van de overeengekomen Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Stichting DOC33 recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

8.1         Stichting DOC33 is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van maximaal 2 weken zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtig te worden.

8.2         Stichting DOC33 is tevens gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang zonder schadeplichtig te worden, indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst nadat Stichting DOC33 de Leverancier in gebreke heeft gesteld en Leverancier in verzuim is geraakt.

8.3         Stichting DOC33 is eveneens gerechts de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden zonder schadeplichtig te worden, indien:

  1. sprake is van blijvende Overmacht
  2. ` aan de Leverancier (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Leverancier wordt aangevraagd of de Leverancier zelf zijn faillissement aanvraagt, de Leverancier aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Leverancier toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Leverancier feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1         Leverancier zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en ook na afloop daarvan strikte geheimhouding betrachten omtrent alle gegevens waarvan Leverancier heeft kennisgenomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan Leverancier het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

9.2         Alle door Stichting DOC33 dan wel relaties of klanten van Stichting DOC33 verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst en mogen niet door Leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting DOC33 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van andere derden worden gebracht.

9.3         Deze geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in dit artikel strekt zich mede uit tot gegevens betreffende ondernemingen waaraan Stichting DOC33 gelieerd is en/of die met Stichting DOC33 samenwerken, alsmede tot gegevens van klanten en relaties van Stichting DOC33.

9.4         Leverancier verplicht zich om (afschriften van ) bestanden en/of andere (bedrijfs)informatie of producten van de Stichting DOC, relaties en Klanten aan het einde van de Overeenkomst onmiddellijk te retourneren aan de Stichting DOC33 en geen bestanden, bescheiden of kopieën in bezit te houden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

9.5         In geval van schending door Leverancier van diens geheimhoudingsplicht, zal Leverancier aan Stichting DOC33 per overtreding, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn ter hoogte van € 5.000, vermeerderd met een boete van € 250 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt of wordt herhaald. Dit laat de mogelijkheid tot het verhalen van schade en het treffen van andere (civiel- en/of strafrechtelijke) maatregelen onverlet.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1       Partijen zullen beide de intellectuele en industriële eigendomsrechten behouden die bestonden voor het aangaan van de Overeenkomst.

10.2       Alle eigendomsrechten die kunnen worden of zijn gevestigd en die het resultaat zijn van door Leverancier verrichte Diensten aan Stichting DOC33 ter uitvoering van de Overeenkomst komen toe aan Stichting DOC33 tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald in de Overeenkomst. Indien en voor zover nodig zal Leverancier alle redelijke medewerking verlenen aan de overdracht van deze rechten aan Stichting DOC33, ook als dit benodigd is na het einde van de Overeenkomst.

10.3       Voor zover de resultaten van de uitgevoerde Diensten tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Stichting DOC33 toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Leverancier aan Stichting DOC33 een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur zonder dat Stichting DOC33 daarvoor een additionele vergoeding verschuldigd is. Leverancier garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

10.4       Leverancier doet onherroepelijk afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten en/of bevestigt dat daar afstand van is gedaan door de houder van die rechten, indien dat niet Leverancier is.

10.5       Leverancier vrijwaart Stichting DOC33 tegen aanspraken van derden ter zake van een (eventuele) inbreuk op intellectuele rechten van derden en zal Stichting DOC33 alle als gevolg daarvan geleden schade en de door Stichting DOC33 gemaakte kosten volledig vergoeden zonder een aan Leverancier toekomend recht op beroep op overmacht.

Artikel 11 – Verzekering en vrijwaring

11.1       Leverancier is verplicht bij het aangaan en gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een deugdelijke beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke voldoende dekking biedt om het risico op beroepsfouten af te dekken. De verzekering dient te voorzien in een minimaal verzekerde som € 5.000.000,– per aanspraak of gebeurtenis per jaar.

11.2       Leverancier draagt zorg voor dekking van het zogenaamde uitlooprisico na het eindigen van deze verzekering gedurende een periode van ten minste 5 jaar.

11.3       De in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering dient de aansprakelijkheid van Leverancier en van door hem ingeschakelde derden te dekken wegens fouten, verzuim of nalatigheden in de uitvoering van de Diensten in het kader van deze Overeenkomst en dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in de branche gebruikelijk is.

11.4       Leverancier is verplicht op eerste verzoek van Stichting DOC33 inzage in de daartoe strekkende polis(-sen) (of vergelijkbare bewijsdocumenten) te geven.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

12.1       Het risico van beschadiging en verlies en de eigendom van de zaken gaat eerst over op Stichting DOC33 op het moment dat deze de zaken in ontvangst heeft genomen en na daadwerkelijke inspectie heeft goedgekeurd dan wel deze feitelijk in gebruik heeft genomen of de termijn van zestig kalenderdagen als bedoeld in lid 2 is verstreken, zonder dat Stichting DOC33 de zaken heeft afgekeurd.

12.2.      Binnen een periode van zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van (af)levering, kan (een deel van) een levering worden afgekeurd, indien blijkt dat niet voldaan is aan de Overeenkomst en/of indien er sprake is van non-conformiteit.

12.3       Indien Stichting DOC33 de levering (deels) afkeurt kan Stichting DOC33 naar eigen keuze verlangen dat Leverancier op diens kosten binnen 5 werkdagen nadat Stichting DOC33 de Leverancier schriftelijk per e-mail op de hoogte heeft gesteld van de afkeuring,  het ontbrekende alsnog aflevert of het afgekeurde herstelt of vervangt, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd het recht van Stichting DOC33 op schadevergoeding.

12.4       Indien Stichting DOC33 het afgeleverde afkeurt en vervanging vordert, dient de Leverancier het afgeleverde onverwijld nadat de mededeling hem heeft bereikt op te halen. Laat de Leverancier dit na dan kan Stichting DOC33 het afkeurde op kosten van Leverancier terugzenden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1       Leverancier vrijwaart Stichting DOC33 voor alle aanspraken, schade en kosten van Stichting DOC33 daaronder mede begrepen alle kosten van rechtsbijstand, die direct of indirect worden veroorzaakt door gedragingen van (medewerkers van) Leverancier, onderaannemers of andere hulppersonen van Leverancier die in strijd zijn met voor Leverancier geldende verplichtingen krachtens de Overeenkomst en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen de door Leverancier verstrekte garanties.

13.2       Leverancier vrijwaart Stichting DOC33 tegen alle vorderingen, schadevergoedingen, kosten en dergelijke die voortvloeien uit het niet of niet volledig betalen door Leverancier van wettelijk of contractueel met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangende verschuldigde salarissen, omzetbelasting, belastingen, vergoedingen, emolumenten en/of sociale premies.

13.3       Voornoemde vrijwaringen gelden op het moment dat Stichting DOC33 de Leverancier op de hoogte brengt van de desbetreffende (rechts-)vordering.

13.4       Indien Leverancier geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de (tijdige) nakoming van de Overeenkomst, is Stichting DOC33 nadat hij de Leverancier in gebreke heeft gesteld en Leverancier in verzuim is geraakt gerechtigd de Dienst op kosten van Leverancier te laten leveren door een derde of zelf te leveren.

13.5       Leverancier is alleen dan niet aansprakelijk indien in rechte is komen vast te staan dat de oorzaak van niet nakoming van een Overeenkomst niet te wijten is aan hem, maar te wijten is aan de opzet of grove schuld van Stichting DOC33. Leverancier draagt de bewijslast hiervan.

13.6       Stichting DOC33 kan slechts in verzuim komen te verkeren nadat de Leverancier Stichting DOC33 schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Stichting DOC33 nogmaals de mogelijkheid heeft geboden om haar verzuim te zuiveren binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn bedraagt in ieder geval 30 kalenderdagen.

Artikel 14 – Overmacht

14.1       Leverancier is aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van schade, indien en voor zover op hem rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

14.2       Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van ZEB Training & Consultancy,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk ook als overmacht.

14.3       In geval van tijdelijke of blijvende overmacht is Stichting DOC33 gerechtigd de Overeenkomst met de Leverancier door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Leverancier is ter zake jegens Stichting DOC33 aansprakelijk voor enige door Stichting DOC33 geleden of te lijden schade, van welke aard en omvang dan ook.

14.4       Indien Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van Stichting DOC33 na te komen, is Leverancier niet gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Stichting DOC33 zal dus de kosten voor het reeds geleverde niet vergoeden.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1       Stichting DOC33 is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Leverancier verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

15.2       Indien de onderneming van Leverancier of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Stichting DOC33 een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Leverancier en de opvolgende onderneming.

15.3       Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Leveranciers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

15.4       Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

15.5       Op alle onder deze Algemene Inkoopvoorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

15.6       Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stichting DOC33 gevestigd is.