Algemene voorwaarden Cursussen Stichting DOC33

Artikel 1 – Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Stichting DOC33 aan Afnemer;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Stichting DOC33 of van één van de aan Stichting DOC33 gelieerde ondernemingen alsmede de door Stichting DOC33 ingeschakelde hulppersonen;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Stichting DOC33 en Afnemer wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Afnemer: de partij met wie Stichting DOC33 onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Stichting DOC33 de Overeenkomst sluit;
 • Opleiding: een door Stichting DOC33 verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding;
 • Partij (-en): Afnemer of Stichting DOC33. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Afnemer en Stichting DOC33 bedoelt;
 • Stichting DOC33: Ondernemer met als vestigingsadres Voltastraat 33, 7903 AA Hoogeveen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84190205.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Stichting DOC33 en/of alle met Stichting DOC33 gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Afnemer en Stichting DOC33.

2.2         De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Afnemer verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Stichting DOC33 nadrukkelijk overeen dat Stichting DOC33 niet gebonden is aan die voorwaarden van Afnemer.

2.3         Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stichting DOC33 voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Stichting DOC33 zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.4         De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https:[invullen url website, directe link naar deze algemene voorwaarden].

2.5         Stichting DOC33 is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in  30 (zegge: dertig) kalenderdagen nadat de Stichting DOC33 de Afnemer op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen tenzij de Consument Afnemer binnen deze 30 kalenderdagen bezwaar maakt tegen de wijziging.

2.6         Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Stichting DOC33 wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Stichting DOC33 aansprakelijk is of kan zijn.

2.7         Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Stichting DOC33. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Stichting DOC33 en derden worden ingeroepen indien Stichting DOC33 deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.7         Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Afnemer en Stichting DOC33 zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbod

3.1         Een Aanbod door Stichting DOC33 geschiedt geheel vrijblijvend.

3.2         Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Opleiding en/of van het Materiaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.

3.3         Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Het Aanbod bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • Startdatum Opleiding;
 • Duur van de Opleiding;
 • Eventuele toelatingseisen om aan de Opleiding te mogen deelnemen;
 • De prijs van de Opleiding en de prijs van het Materiaal en indien van toepassing andere nog bijkomende kosten en heffingen;
 • Inschrijfgeld, examengeld;
 • De wijze van betaling;
 • Aantal betalingstermijnen en de kosten voor het gespreid betalen;

3.4         Indien een Aanbod van Stichting DOC33 (mede) gebaseerd is op informatie die door Afnemer is verstrekt, is Afnemer verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Afnemer.

3.5         Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, gegevens, specificaties etc. gelden steeds bij benadering en zijn voor Stichting DOC33 slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting DOC33 is aangegeven.

3.6         Stichting DOC33 kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.7         Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Afnemer, behoudt Stichting DOC33 zich het recht voor het Aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding  te herroepen of daarvan af te wijken.

3.8         Mondelinge toezeggingen verbinden Stichting DOC33 slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Stichting DOC33 zijn bevestigd.

3.9         Een samengesteld Aanbod verplicht Stichting DOC33 niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1         De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Stichting DOC33 door haar schriftelijke bevestiging. Indien een Aanbod door Afnemer wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Afnemer het Aanbod aanvaard.

4.2         Voor zover de aanvaarding door Afnemer van een door Stichting DOC33 gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Stichting DOC33 uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.3         Stichting DOC33 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).

4.4         De Afnemer is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Hiertoe benodigd Afnemer wel de schriftelijke toestemming van Stichting DOC33. Stichting DOC33 kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden..

4.5         Stichting DOC33is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.6         Bij ziekte en/of verhindering van Stichting DOC33 of een van haar Medewerkers zal Stichting DOC33 – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Stichting DOC33 de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende overeengekomen Opleiding alsnog zal worden gegeven. In geval van ziekte en/of verhindering heeft de Afnemer geen recht op een (schade)vergoeding. Evenmin is een Afnemer gerechtigd om in dat geval de Overeenkomst te annuleren.

Artikel 5 – Prijzen

5.1         De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verzendkosten en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Afnemer een Consument is wordt de btw vermeld in het Aanbod. Kosten die aan Stichting DOC33 in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met het geven van de Opleiding aan Afnemer worden door Stichting DOC33 bij Afnemer in rekening gebracht. Afnemer is verplicht deze kosten aan Stichting DOC33 te vergoeden.

5.2         Stichting DOC33 zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw.  Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief.

5.3         Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Stichting DOC33 mogen worden doorbelast aan de Afnemer.

5.4         Stichting DOC33is bevoegd jaarlijks haar prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100).

5.5         Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.) die optreden na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Stichting DOC33 worden doorberekend aan de Afnemer. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding.  Indien de kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Consument Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.6         Stichting DOC33 is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Afnemer verschafte onjuiste gegevens bij Afnemer in rekening te brengen.

5.7         Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 6 – Levering van cursusmateriaal

6.1         Als plaats van levering van het cursusmateriaal geldt het vestigingsadres van Stichting DOC333 tenzij in de Overeenkomst is overeengekomen dat Stichting DOC33 het cursusmateriaal aan de Afnemer levert op het door Afnemer verstrekte adres in Nederland.

6.2         De bezorg- en/of verzend- en/of behandelkosten zijn [invullen: wel / niet] voor rekening van de Afnemer.

6.3         Aan de leveringsplicht van Stichting DOC33 zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het door de Stichting DOC33 geleverde Materiaal aan de Afnemer is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6.4         Alle door Stichting DOC33 genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 – Bewijs van deelname / examen

7.1         Na afloop van iedere Opleiding zal Stichting DOC33 aan de Afnemer een bewijs van deelname uitreiken indien de Afnemer ook daadwerkelijk deel heeft genomen.

7.2         Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een examen. De Afnemer is zelf geheel verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden voor het betreffende (her-)examen en daarvoor tijdig, indien van toepassing, het verschuldigde examengeld te voldoen.

7.3         Annulering van een (her-)examen is kosteloos mogelijk voor [invullen: XX dagen] van de datum van het (her-)examen. In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige verschuldigde bedrag voor het betreffende (her-)examen.

7.4         Een diploma kan door alleen worden verstrekt indien aan alle voorwaarden is voldaan en de benodigde persoonsgegevens tijdig zijn ontvangen.

Artikel 8  – Annulering Opleiding

8.1         Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van Stichting DOC33 onvoldoende is, staat het Stichting DOC33 vrij om met de Afnemer overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Stichting DOC33 en de Afnemer geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Afnemer het recht de betreffende Opleiding kosteloos te annuleren. De Afnemer is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden gevolgde onderdelen te voldoen.

8.2         Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Afnemer het recht de betreffende Opleiding te annuleren. Hiervoor is de Afnemer annuleringskosten verschuldigd waarbij de geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in lid 5. De Afnemer is immer de inschrijvingskosten verschuldigd indien de Afnemer wilt annuleren.

8.3         Annulering door de Afnemer is niet meer mogelijk indien de Opleiding reeds is aangevangen.

8.4         annulering door de Afnemer niet mogelijk indien het gaat om een Opleiding op maat, work-shop,  in-company of indien het gaat om zelfstudies.

8.5         In geval van annulering zoals bedoeld in lid 2 is Stichting DOC33 gerechtigd de volgende kosten bij de Afnemer in rekening te brengen:

 • Bij annulering van tenminste 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum is de Afnemer geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 30 Dagen en uiterlijk 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum is de Afnemer 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Annuleren binnen 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum is niet mogelijk. De Afnemer is dan 100 % van het overeengekomen tarief verschuldigd.

8.6         Eventuele reeds gedane betalingen worden, indien Afnemer daar op grond van bovengenoemde regels recht op heeft, binnen een termijn van 14 dagen aan Afnemer terugbetaald.

8.7         De annulering van een Opleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan de Stichting DOC33. Als moment van ontvangst geldt de datum van de poststempel.

 

.

Artikel 9 – Betaling

9.1         Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2         Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Afnemer de betaling ervan heeft aangetoond.

9.3         Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 14 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Stichting DOC33 te worden. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

9.4         Afnemer is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Afnemer een Consument is.

9.5         Bij niet tijdige betaling door Afnemer, is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is Bij niet tijdige betaling door de Consument Afnemer, is de Afnemer  nadat de Afnemer door Stichting DOC33 is gewezen op de te late betaling en de Stichting DOC33 de Afnemer een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

9.6         Iedere betaling van Afnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Stichting DOC33 en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

9.7         Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Stichting DOC33 de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   In geval de Afnemer een Consument is geldt de wettelijke rente.

9.8         Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Stichting DOC33 genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Stichting DOC33 eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Afnemer door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Afnemer een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 150,=.

9.9         Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

10.1       Indien de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Stichting DOC33 niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Stichting DOC33 gerechtigd – onverminderd alle overige aan Stichting DOC33 toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten totdat de Afnemer alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Stichting DOC33 is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Afnemer alle vorderingen van Stichting DOC33op Afnemer direct en ineens opeisbaar.

10.2       Stichting DOC33heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Afnemer gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende Overmacht
 2. ` aan de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of de Afnemer zelf zijn faillissement aanvraagt, de Afnemer aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Afnemer toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Afnemer feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 4. Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.3       Stichting DOC33 heeft in geval van verzuim van Afnemer het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Stichting DOC33 om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Afnemer om de hieruit voortvloeiende kosten aan Stichting DOC33 te vergoeden.

10.4       Stichting DOC33 is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting DOC33 kan worden gevergd.

10.5       Indien Stichting DOC33 overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Stichting DOC33 op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

10.6       Indien Stichting DOC33 overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.7       Indien Stichting DOC33de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Afnemer aansprakelijk voor de door Stichting DOC33 door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1       Stichting DOC33is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Stichting DOC33is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2       Stichting DOC33is aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van de Afnemer voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid, grove onvoorzichtigheid van Stichting DOC33en/of haar Medewerkers.

11.3       Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Stichting DOC33 jegens Afnemer slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om Stichting DOC33 er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen,  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is en/of redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

11.4       Stichting DOC33 is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, imagoschade, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Afnemer en schade wegens door Stichting DOC33 gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

11.5       In het geval dat Stichting DOC33 toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Stichting DOC33 beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

 • maximaal het bedrag dat Stichting DOC33 voor de Opleiding en het materiaal aan Afnemer heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken tot een bedrag van maximaal € 50.000,-. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Stichting DOC33 in voorkomend geval plus het eigen risico van Stichting DOC33 tot een bedrag van maximaal € 50.000,-. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.

11.6      Een eventuele vordering van Afnemer en/of derden, op grond waarvan Stichting DOC33 aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt in elk geval na verloop van 3 maanden na de datum waarop de Opleiding is gegeven c.q. afgerond door Stichting DOC33, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

11.7       De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting DOC33.

11.8       De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten tenzij de Afnemer een Consument is.

11.9       Afnemer vrijwaart Stichting DOC33 voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Afnemer), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.

Artikel 12 – Overmacht

12.1       Stichting DOC33 is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2       Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, ziekte, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Stichting DOC333,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3       In geval van blijvende overmacht is Stichting DOC33 gerechtigd de Overeenkomst met de Afnemer door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Stichting DOC33 is ter zake jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

12.4       In geval van tijdelijke overmacht is Stichting DOC33 gerechtigd de termijnen waarbinnen de  Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Afnemer (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Afnemer recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Afnemer ter zake van het reeds door Stichting DOC33 uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

12.5       Indien Stichting DOC33 ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Afnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Afnemers, is Stichting DOC33 gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Afnemers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

12.6       Indien Stichting DOC33 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 13 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

13.1       Stichting DOC33 behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: cursusmateriaal, readers, modellen, boeken, ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.

13.2       Het is Afnemer verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting DOC33 voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Het is ook niet toegestaan het werk in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Stichting DOC333. De copyright/ eigendomsrechten op de werken berusten volledig bij Stichting DOC33.

13.3       Indien Afnemer de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Stichting DOC33 een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Afnemer te verhalen.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.1       Stichting DOC33 is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Afnemer verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

14.2       Indien de onderneming van Afnemer of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Stichting DOC33 een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Afnemer en de opvolgende onderneming.

14.3       Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Afnemers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

14.4       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

14.5       Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

14.6       Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stichting DOC33 gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.